Pentru a fi autorizată în vederea efectuării de operaţiuni cu materii explozive persoana juridică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

· să fie înregistrată la Oficiul Naţional al Registrul Comerţului din cadrul Ministerului Justiţiei;

· să aibă sediu, sucursală sau filială deschisă în România;

· asociaţii sau administratorii societăţii să nu fi fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea de infracţiuni la regimul materiilor explozive, alte infracţiuni săvârşite cu violenţă sau circumscrise crimei organizate;

· să aibă prevăzut în obiectul de activitate desfăşurarea operaţiunilor cu materii explozive pentru care solicită autorizarea (CAEN 2461-fabricarea explozivilor, 5155- comerţ cu ridicata a produselor chimice, 5190- comerţ cu ridicata a altor produse, 5248- comerţ cu amănuntul în magazine specializate a altor produse n.c.a., 5119- intermedieri în comerţul cu produse diverse, import şi export, 9234 – activităţi de spectacole, inclusiv organizarea jocurilor de artificii);

· să obţină în prealabil autorizaţiile în baza art. 8 şi 9 din Lege, emise de către Inspectoratul Teritorial de Muncă de pe raza cărora îşi au sediu;

· să aibă personal calificat încadrat pentru activitatea pe care solicită să o desfăşoare (pirotehnist sau artificier), cu contract de muncă;

· să facă dovada că deţin un depozit autorizat pentru materii explozive sau că au încheiat un contract de închiriere pentru un depozit autorizat, cu suprafaţă suficientă pentru materialele explozive ce urmează a fi depozitate;

· să facă dovada că a fost întocmit un plan de pază şi alarmare al depozitului conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, avizat de către compartimentul de linie al structurii de Ordine Publică;

· spaţiul de depozitare să fie asigurat cu un dispozitiv de supraveghere electronică şi alarmare;

· să deţină mijloace de transport speciale pentru materii explozive sau să aibă contract de prestări servicii cu o societate de transport autorizată, care deţine astfel de mijloace de transport, în cazurile în care execută transportul materiilor explozive;

· sistemul de asigurare a securităţii depozitelor să fie corespunzător privind împrejmuirea, grilajele şi încuietorile de securitate;

· paza depozitului să fie asigurată cu personal înarmat, conform planului de pază;

· depozitele să îndeplinească condiţiile prevăzute în capitolul IV din H.G. Nr. 536 din 30 mai 2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehniştilor

Materiile explozive, inclusiv obiectele artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice, pot fi depozitate şi comercializate numai în spaţii construite şi amenajate pe baza documentaţiilor tehnice avizate de inspectoratul teritorial de muncă, în afara clădirilor de locuit şi pot funcţiona numai obţinerea autorizaţiei emise în comun de inspectoratul teritorial de muncă şi inspectoratul de poliţie al judeţului, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Ca aspect de noutate, menţionăm că legislaţia în domeniu a fost modificată la sfârşitul anului 2006, în sensul restricţionării comercializării către persoanele fizice şi folosirii de către acestea a obiectelor pirotehnice din casele II – IV, T1, T2, precum şi a pocnitorilor şi a artificiilor din categoria “obiecte zburătoare luminoase”, acestea din urmă fiind din clasa I.

Astfel, se pot comercializa către persoanele fizice şi acestea pot folosi tot timpul anului obiecte pirotehnice din clasa I, categoria o biectelor pirotehnice de distracţie foarte mici (artificii) şi anume:

Ø Steluţe

Ø Lumânări scânteietoare

Ø Jerbe cu scântei

Ø Minifacle

Ø Minisori

Ø Inele de foc, sateliţi

1. Persoane juridice autorizate :

a. nu pot comercializa către alte persoane juridice autorizate decât obiecte artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice din clasele pentru care au fost autorizate şi numai pentru uzul propriu, conform Legii nr. 406/2006;

b. nu pot comercializa către populaţie obiecte artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice din clasele II-IV, T.1, T2, precum şi petarde, pocnitori şi obiecte zburătoare luminoase din clasa I; celelalte obiecte pirotehnice din clasa I pot fi comercializate către populaţie tot timpul anului ;

2. Persoanele fizice

a. nu pot confecţiona, deţine, comercializa, importa, folosi sau executa orice alta operaţiune cu obiecte pirotehnice din clasele II-IV, T1 si T2 ­­­ precum şi petarde, pocnitori şi obiecte zburătoare luminoase din clasa I.

b. pot deţine şi folosi numai obiecte artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice din clasa I tot timpul anului, cu excepţia petardelor, pocnitorilor şi obiecte zburătoare luminoase din această clasă.

Măsurile de sancţionare se aplică în funcţie de fapta săvârşită si anume:

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an c onfecţionarea, deţinerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice altă operaţiune cu obiecte artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice din clasele II – IV, T1, T2, precum şi a artificiilor din categoria „obiecte zburătoare luminoase” şi a pocnitorilor din clasa I, efectuate fără drept.

Sunt INFRACŢIUNI următoarele situaţii de fapt :

1. comercializarea obiectelor pirotehnice din clasele II – IV, T.1, T2, precum şi a artificiilor din categoria „obiecte zburătoare luminoase” şi a pocnitorilor din clasa I de către persoane juridice fără autorizaţie;

2. comercializarea sau cumpărarea de către persoane juridice autorizate de obiecte pirotehnice altele decât cele pentru care s-a emis autorizaţia;

3. comercializarea către populaţie a obiectelor pirotehnice din clasele II-IV, T.1, T2, precum şi a artificiilor din categoria „obiecte zburătoare luminoase” şi a pocnitorilor din clasa I ;

4. deţinerea, confecţionarea, vânzarea sau folosirea de către persoanele fizice a obiectelor pirotehnice din clasele II-IV, T.1, T2, precum şi a artificiilor din categoria „obiecte zburătoare luminoase” şi a pocnitorilor din clasa I .

Următoarele situaţii de fapt constituie CONTRAVENŢII:

– comercializarea de către persoane fizice sau juridice neautorizate a obiectelor pirotehnice din clasa I – sancţiunea este amendă de la 2.000 la 5.000 RON;

– comercializarea în alte locuri decât cele autorizate – sancţiunea este amendă de la 1.000 RON la 2.500 RON;

– comercializarea obiectelor pirotehnice către persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani – sancţiunea este amendă de la 3.000 RON la 6.000 RON

– neîndeplinirea condiţiilor legale privind inscripţionarea pe ambalajul obiectelor artizanale de distracţie, fabricate şi confecţionate pe bază de amestecuri pirotehnice, în limba română denumirea, clasa din care fac parte, instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie, precum şi pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor – sancţiunea este amendă de la 5.000 RON la 7.500 RON;

– folosirea obiectelor pirotehnice în locurile interzise – sancţiunea este amendă de la 3.000 RON la 6.000 RON şi în cazul tulburării ordinii publice prin folosirea excesivă a obiectelor pirotehnice care provoacă zgomot se vor aplica şi prevederile art. 2 pct. 28 din Legea nr. 61/1991, respectiv amendă de la 200 RON la 1000 RON;

– în cazul în care faptele prevăzute de art. 295 din Legea nr. 126/1995 (situaţiile în care este interzisă folosirea obiectelor artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice) sunt săvârşite de minori sub 14 ani se iau măsuri de sancţionare a părinţilor sau ocrotitorilor legali, conform art. 36 din Legea nr. 61/1991 cu amendă de la 100 RON la 500 RON.

Persoanele juridice autorizate pentru executarea jocurilor de artificii pot folosi obiecte artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice numai în locuri deschise, cu luarea tuturor măsurilor tehnice de protejare a persoanelor asistente. Stabilirea locului, a perioadei de desfăşurare şi a măsurilor de ordine publică revine autorităţilor administraţiei publice locale.

Avizul pentru executarea jocurilor de artificii se eliberează conform Legii nr. 126/1995, privind regimul materiilor explozive, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G nr. 954/2001, de către inspectoratul de poliţie al judeţului pe raza de competenţă a căruia se execută jocul de artificii sau de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, după caz, pentru cele organizate pe raza Capitalei.

Pentru a obţine avizul pentru executarea jocurilor de artificii, persoanele juridice vor constitui un dosar ce va cuprinde următoarele documente:

· delegaţia, în copie, a persoanei care depune dosarul, emisă de societatea care solicită autorizaţia, cu semnătura şi ştampila conducătorului unităţii;

· cerere de avizare pentru fiecare joc de artificii, în care vor menţiona toate datele necesare privind organizarea jocului de artificii;

· certificat constatator de la Registrul Comerţului în care să fie prevăzut în mod expres faptul că societatea desfăşoară operaţiuni cu obiecte pirotehnice (CAEN 5190- comerţ cu ridicata a altor produse, 5248- comerţ cu amănuntul în magazine specializate a altor produse n.c.a., 9234 – activităţi de spectacole, inclusiv organizarea jocurilor de artificii);

· copii de pe autorizaţiile emise în baza art. 8 şi 9 din Legea 126/1995, modificată şi completată, eliberate de Inspectoratele Teritoriale de muncă şi avizate de Inspectoratele Judeţene de Poliţie sau după caz D.G.P.M.B. ;

· copie după contractele de prestări servicii pentru depozitarea materialelor explozive, încheiate cu societăţile care au depozite autorizate în acest sens (în situaţia când jocul de artificii se întinde pe o perioadă mai mare de 24 ore);

· tabel cu datele tehnice ale produselor pirotehnice ce urmează a fi folosite, înscrise pe tipuri, categorii, calibre;

· tabel nominal cu personalul autorizat (pirotehnist), care va efectua transportul şi mânuirea obiectelor pirotehnice;

· copii după carnetele de pirotehnist (pentru persoanele autorizate să mânuiască aceste materiale);

· declaraţie pe proprie răspundere prin care să se specifice că au fost luate toate măsurile pentru prevenirea producerii de incendii, distrugeri sau vătămări corporale, cu indicarea mijloacelor folosite;

· avizul unităţii de pompieri competent, pentru jocurile de artificii la care vor fi folosite obiecte pirotehnice din clasele III, IV;

· avizul administraţiei publice locale (Primăriei), pentru jocurile de artificii la care vor fi folosite obiecte pirotehnice din clasele III, IV şi pentru cele care sunt organizate pe domeniul public;

Documentaţia va fi depusă de către persoana juridică solicitantă la sediul unităţii de poliţie competente să acorde avizul, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de efectuarea jocului de artificii.

Se interzice folosirea obiectelor artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice în următoarele situaţii prevăzute de art. 295 din legea nr. 126/1995, cu modificările şi completările ulterioare:

a. între orele 24,00 şi 6,00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;

b. la o distanţă mai mică de 50 m de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri;

c. la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;

d. la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

e. în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;

f. pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane;

g. la o distanţă mai mică de 500 metri de păduri.

Nerespectarea acestor prevederi de către persoana juridică autorizată a executa jocuri de artificii constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei (RON);

ŞEFUL SERVICIULUI A.E.S.P.

Comisar şef de poliţie

ANIŢEI SORIN

–comunicat IJP Brasov–