Venituri nete lunare/membru de familie

Energie termică în sistem centralizat

Gaze naturale

Lei (RON)

Lemne,Cărbuni, combustibili petroliferi

Lei (RON)

<155 lei

90%

262

54

155,1 lei-210 lei

80%

162

48

210,1 lei-260 lei

70%

137

44

260,1 lei-310 lei

60%

112

39

310,1 lei-355 lei

50%

87

34

335,1 lei-425 lei

40%

62

30

425,1 lei-480 lei *

30%

44

26

480,1 lei-540 lei *

20%

31

20

540,1 lei-615 lei *

10%

19

16

Benefic. Aj. soc.

100%

58

Nota*: transe introduse ulterior aprobării OUG 106/07.10. 2009 de modificare a OUG 5/2003

1. Cine depune cererea : titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este:

– proprietarul locuinţei;

– persoana care a înstrăinat locuinţa pe baza unui contract cu clauză de întreţinere;

– titularul contractului de închiriere;

– alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietar/titular de contract de închiriere;

– reprezentant legal pentru persoane singure care nu au împlinit 18 ani;

2. Ce acte sunt necesare: cererea şi declaraţia pe proprie răspundere (formular tip pus la dispoziţie de primăriile de domiciliu), actele de stare civilă ale membrilor de familie, actele doveditoare privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii (conform solicitării primarului);

3. Când se depun cererile : până la data de 15 octombrie dar şi pe toată perioada sezonului rece, respectiv în perioada noiembrie-martie. Cererile depuse in timpul sezonului se aproba începând cu luna depunerii cererii.

4. Unde se depun cererile : la primăria de domiciliu (pt. Mun. Braşov la Primărie – Centru Civic, la sediul furnizorului de gaze – str. Avram Iancu si la sediul CET din str. Parcul Mic)

5. Cum se stabileşte dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinţei : prin Dispoziţie de primar care se comunică beneficiarului în termen de 5 zile de la emiterea actului;

6. Cum se efectuează plata ajutoarelor :

a)- pentru energie termică în sistem centralizat -prin aplicarea procentului de reducere la valoare facturii (valoare rezultată prin înmulţirea consumului individual defalcat de asociaţiilor de proprietari/locatari cu preţul local al energiei termice facturat populaţiei);

b)- pentru gaze naturale: prin scăderea din valoarea facturii a valorii ajutorului acordat (ajutorul de încălzire nu poate depăşi valoarea facturii). În cazul în care se emit facturi pe bază estimativă, cu citire şi regularizare trimestrială pe facturile lunare se va scădea 60% din valoarea lunară a ajutorului aprobat iar diferenţa se va scădea din factura de regularizare în limita valorii ajutorului aprobat respectiv a valorii facturii, după caz;

c)- pentru lemne – plată directă în numerar achitată lunar de către primăria de domiciliu ;

10 . Cine asigură plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei : Plata se asigură de la bugetul de stat prin virare în conturile furnizorilor (de energie termică sau gaze naturale) sau în conturile primăriilor (pentru încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri). Plata se efectuează de către Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale;

11 . Ce obligaţie au beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei : să anunţe la primăria de domiciliu orice modificare intervenită în componenţa familiei sau veniturilor de natură a conduce la modificarea ajutorului acordat. Modificările se anunţă prin depunerea unei noi cereri si declaraţii însoţită de actele care atestă modificarea, în termen de 5 zile de la producerea acestora.

—comunicat Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale Brasov—